SSI Programs

 

Најнови фотографии

Види Албум

Добивај е-маил

Член на SSI

Курсеви за нуркање понудени од SSI(Scuba School International)

Овластени сме да изведуваме курсеви за сите нуркачки и инструкторски категории. За секој курс добивате комплет литература, а на избор имаме 12 јазици.

Scuba Discovery

Едно нуркање во придружба на инструктор. Повеќе

Scuba Skills Update

Едно нуркање во придружба на инструктор. Повеќе

Try Scuba

Еден ден, две нуркањa Повеќе

Open Water Diver

Оваа е најзастапена нуркачка категорија во светот. Тоа значи дека нуркачот ги совладал основите на теоријата и техниките за нуркање со автономна нуркачка опрема. Повеќе

Specialty Diver

Програмата за нуркач за специјалности овозможува проширување на нуркачките знаења и вештини. Повеќе

Advanced Open Water Diver

Нуркач кој поседува доволно нуркачко искуство и знаење, оспособен е да нурка во пар почитувајќи ги локалните услови за нуркање. Повеќе

Diver Stress & Rescue

Нуркач кој освен познавање на пружање на прва помош може да препознае и да спречи настанување на стресни ситуации во кои може да се најде неискусен нуркач. Повеќе

Nitrox Diver

Дали некогаш сте сонувале да имате подолги no-deco граници за да фотографирате или истражувате некоја руина? Дали некогаш сте сакале да бидете побезбедни додека нуркате? Повеќе

Diving Trips

Излети со брод за групи (по договор) Едно нуркање (*вклучува боца и олово) 25 Повеќе